USING OF OZONOTHERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS

07-04-2009

...

Ətraflı oxu


РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ МЕТОДОМ ГЕМИКОЛИЭКТОМИИ И НАЛОЖЕНИЕМ АНАСТОМОЗА, ОТСРОЧЕННЫМ СПОСОБОМ

02-04-2009

...

Ətraflı oxu


THE INFLUENCE OF REFLEX-SEGMENTAL BALNEO-PHISIOTHERAPEUTIC TREATMENT COMPLEX (RSBPTC) ON THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME (DFS)

01-04-2009

...

Ətraflı oxu


PROSTHODONTIC STOMATOLOGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

31-03-2009

...

Ətraflı oxu


INCREASING THE INTERNAL FIXATION STRENGTH IN FEMORAL NECK FRACTURES.

28-03-2009

...

Ətraflı oxu


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО СФЕРОЦИТОЗА И ХРОНИЧЕСКОЙ АУТОИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ У ДЕТЕЙ.

28-03-2009

...

Ətraflı oxu


HELİCOBАJTER PYLORİ İNFEKSİYАSINА АİLƏ DАXİLİ YOLUXMА RİSKİNİN ƏSАSLАNDIRILMАSI

27-03-2009

...

Ətraflı oxu


TRANSGLOTTIK OLARAQ YAYILMIŞ QIRTLAQ XƏRÇƏNGİNDƏ BOYUN DİSEKSİYASI VƏ RADYOTERAPİYANIN MÜALİCƏVİ ƏHƏMİYYƏTİ

26-03-2009

...

Ətraflı oxu


METABOLİK SİNDROMLU XƏSTƏLƏRDƏ AĞRISIZ İŞEMİYANIN AŞKAR OLUNMASI VƏ BİSOPROLOLLA MÜALİCƏNİN EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.

24-03-2009

...

Ətraflı oxu


EXPERIENCE OF TREATMENT ACUTE URINE ACID BLOCKADE OF KIDNEYS.

17-03-2009

...

Ətraflı oxu


123...686970

Digər jurnal və qəzetlər