AHIL VƏ QOCA YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ ŞƏKƏRLİ DİABETİN VƏ HİPOTİREOZUN GEDİŞİ VƏ MÜALİCƏSİ HAQQINDA MÜASİR MÜLAHİZƏLƏR

03-12-2022

Açar sözlər:hiperqlikemiya, yaş assosiasiyalı, insulinə rezistentlik, az simptomlu gediş, koqnitiv disfunksiya, postprandial qlukemiya, qlükozaya tolerantlıq, qlikohemoqlobin, kontrrequlyator sistem, komorbid patologiya, polipraqmaziya, demensiya, kardiovaskulyar fəsadlar, mikroalbuminuriya, eutireoid sindrom, levotiroksin, əvəzedici terapiya. Согласно данным International Diabetes Federation (1) Clinical Guidelines for Tyrp 2 Diabetes Mellitus (2),...

Ətraflı oxu


XOLEDOXOLİTİAZIN MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR BAXIŞ

15-11-2022

Məqalədə xoledoxolitiazlı xəstələrdə endoskopik əməliyyatın aparılması haqqında ədəbiyyatda verilmiş məlumatlar təhlil edilmişdir. Endoskopik metodların xoledoxolitiaz xəstəliyinin müalicəsində mütərəqqi metod kimi qiymətləndirilmiş onların xəstənin vəziyyətindən, konklomeratın xoledoxda yerləşməsindən asılı olaraq müalicə taktikasının vacibliyi vurğulanmışdır. Endoskopik metodlardan istifadə etdikdə əməliyyatın...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA BRONXİAL ASTMANIN FORMALAŞMASININ PATOFİZİOLOJİ PROSESLƏRİ

14-06-2022

Açar sözlər:astma,uşaqlar,patogenez Bronxial astma  qlobal tibbi-sosial problem təşkil edir ki, bu da  onun ağır formalarının formalaşması mexanizmlərinin  gələcəkdə öyrənilməsi və  xəstəliyin gedişi üzərində nəzarətin  aparılması metodlarının axtarılması zərurətini yaradır.  Bronxial astmanın patogenezinin həlqələrinə ekzogen və endogen amillərin təsiri aktiv şəkildə tədqiq edilir [1,2,3]....

Ətraflı oxu


QICIQLANAN BAĞIRSAQ SİNDROMUNUN MÜALİCƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİQICIQLANAN BAĞIRSAQ SİNDROMUNUN MÜALİCƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

28-05-2022

Müasir təsəvvürlərə görə Qıcıqlanan bağırsaq sindromu (QBS) mədə-bağırsaq traktının funksional pozğunluğu olub, defekasiyanın sayının və ya nəcisin konsistensiyasının dəyişməsi ilə özünü büruzə verən qarında periodik ağrılarla müşayiət olunur. QBS müşahidə olunan xəstələrdə bağırsaq funksiyasının pozulması, bir qayda olaraq qarnın köpməsi və çoxlu qazın xaric olması ilə müşayiət...

Ətraflı oxu


HƏDDİNDƏN ARTIQ HAMİLƏLİK QUSMASI İLƏ QALXANABƏNZƏR VƏZİN DİSFUNKSİYASI ARASINDAKI QARŞILIQLI ƏLAQƏ

11-03-2022

Xülasə: Məqalədə Hiperemezis Gravidarum - həddindən artıq hamiləlik qusması, yayılması, etiologiya, patogenez, klinika, diaqnostika və differensial diaqnostika, müalicə prinsipləri, eləcə də xəstəliyin qalxanabənzər vəzin disfunksiyası ilə arasındakı əlaqəsi haqqında məlumatlar verilir. HCG – in Qalxanabənzər vəzə stimullaşdırıcı təsiri və nəticədə yaranan tranzitor hipertiroidizmə diqqət çəkilir. Tranzitor hipertiroidizmlə...

Ətraflı oxu


BƏDXASSƏLİ ŞİŞLƏRIN MÜALİCƏSİNDƏ PD-1/PD-L1 BLOKADASININ PERSPEKTİVLƏRİ

28-02-2022

Xülasə: Müasir dövrdə bədxassəli şişlərin diaqnostikasında və müalicəsində yeni molekulyar-genetik hədəflərin araşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. İmmun nəzarət nöqtələrindən olan PD-1/PD-L1yolunun requlyasiyası bu sırada ən perspektivli istiqamətlərdəndir. Bu məqalədə gələcək tədqiqatlara istiqamət vermək məqsədi ilə PD-1/PD-L1 mexanizmi, rolu və bədxassəli şişlərin müalicəsində PD-1/PD-L1...

Ətraflı oxu


КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ

10-10-2021

Hulosa: Ushbu maqolada 2014 yildan 2019 yilgacha jarrohlik muolajadan o'tgan vestibulyar shvanomli 240 nafar bemorni kuzatish natijalari keltirilgan. Barcha bemorlar o'simta kattaligiga qarab 4 guruhga bo'lingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, vestibulyar shvanomasi bo'lgan bemorlarning aksariyatida asosan klassik progressiv bir tomonlama eshitish qobiliyatini pasayishi kuzatiladi. Ushbu kasallikni atipik va simptozsiz kechishi odatiy holga aylanib bormoqda, bu...

Ətraflı oxu


KÖRPƏLƏRİN HƏYATININ MÜXTƏLİF DÖVRLƏRİNDƏ MALİK OLDUQLARI QABİLİYYƏT VƏ BACARIQLARA MÜXTƏLİF XƏSTƏLİKLƏRIN MÜMKÜN TƏSİRLƏRİ

09-07-2021

Uşaqların yaşı, inkişaf mərhələri və uşağın inkişafını necə nəzarətdə saxlamaq lazımdır kimi nüanslar bir çox valideynləri, pediatrları, təlim-tərbiyə və təhsil mütəxəssislərini çox maraqlandırır. Müvafiq nüanslara dair sualları cavablandıra bilmək üçün uşaq inkişaf üzrə mütəxəssislər bir sıra “yol xəritəsi”, sxemlər və üsullar təkmilləşdirmişlər ki, onların da...

Ətraflı oxu


ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

02-07-2021

Полученные данные по подверженности различных социальных групп населения свидетельствуют о наличии обратной зависимости между доходом и уровнем поражаемости заболеваниями пародонта. Так, у лиц с низким уровнем дохода вероятность возникновения и развития различных...

Ətraflı oxu


SONLU ELEMENTLƏR ANALİZİ METODU VƏ ONUN DENTAL PROTEZLƏŞDİRMƏDƏ TƏTBİQİ Usubova N.R.

14-01-2021

Ağız boşluğu müayinə üçün məhdud və mürəkkəb bir biomexanik sistemdir. Buna görə də ağız boşluğunda protezləşdirmə, ortodontik, implantoloji, bərpaedici stomatologiya, endodontoloji və s. bu kimi əksər biomexanik tədqiqatlar in vitro həyata keçirilir. Stomatoloji reabilitasiyada sonlu elementlər analizi (SEA) metodunun istifadəsi protez diş qapaqlarının müxtəlif komponentlərinin xüsusiyyətlərini, onların fiziki...

Ətraflı oxu


123...656667

Digər jurnal və qəzetlər