AHIL VƏ QOCA YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ ŞƏKƏRLİ DİABETİN VƏ HİPOTİREOZUN GEDİŞİ VƏ MÜALİCƏSİ HAQQINDA MÜASİR MÜLAHİZƏLƏR

03-12-2022

Xülasə: Məqalə perforativ qastroduodenal xoraların müalicəsində videolaparoskopik texnologiyaların tətbiqinə həsr edilmişdir. Perforativ mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarında videolaparoskopik tenologiyaların tətbiqi seçim əməliyyat hesab oluna bilər və açıq əməliyyatlarla müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir. Laparotomiya ilə bağlı bir sıra fəsadların əmələ gəlməsinin qaşısını alır, xəstələrin...

Ətraflı oxu


XOLEDOXOLİTİAZIN MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR BAXIŞ

15-11-2022

Məqalədə xoledoxolitiazlı xəstələrdə endoskopik əməliyyatın aparılması haqqında ədəbiyyatda verilmiş məlumatlar təhlil edilmişdir. Endoskopik metodların xoledoxolitiaz xəstəliyinin müalicəsində mütərəqqi metod kimi qiymətləndirilmiş onların xəstənin vəziyyətindən, konklomeratın xoledoxda yerləşməsindən asılı olaraq müalicə taktikasının vacibliyi vurğulanmışdır. Endoskopik metodlardan istifadə etdikdə əməliyyatın...

Ətraflı oxu


İKITƏRƏFİ MƏRCANVARİ VƏ ÇOXLU NEFROLİTİAZIN AÇIQ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN YAXIN NƏTİCƏLƏRİ İKITƏRƏFİ MƏRCANVARİ VƏ ÇOXLU NEFROLİTİAZIN AÇIQ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN YAXIN NƏTİCƏLƏRİ

04-11-2022

Xülasə: İşin məqsədi İkitərəfli  mərcanvari və coxlu nefrolitiazın (MÇN) açıq cərrahi müalicəsi zamanı  və əməliyyatdan sonrakı yaxın  dövrdə baş verən fəsadları öyrənməklə əməliyyatın effektivliyini  qiymətləndirmək . Material və metod. Təqdim  olunan işdə 2005-2021-ci illər ərzində  Azərbaycan Tibb Univеrsitеtinin      Urоlоgiya kafеdrasının ...

Ətraflı oxu


НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОБОДНЫХ ГАСЕРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ

06-10-2022

Xülasə: Məqalə perforativ qastroduodenal xoraların müalicəsində videolaparoskopik texnologiyaların tətbiqinə həsr edilmişdir. Perforativ mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarında videolaparoskopik tenologiyaların tətbiqi seçim əməliyyat hesab oluna bilər və açıq əməliyyatlarla müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir. Laparotomiya ilə bağlı bir sıra fəsadların əmələ gəlməsinin qaşısını alır, xəstələrin...

Ətraflı oxu


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ QONŞU OLAN ÖLKƏLƏRDƏ EPİLEPSİYANIN EPİDEMİOLOGİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ

23-09-2022

Xülasə. Elmi əsaslandırılmış planlaşdırılma və epilepsiyalı xəstələrin müalicə sisteminin təşkili dəqiq epidemioloji məlumatlar, ayrı-ayrı rayonlarda onların coğrafi və etnik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla xəstələnmə müddətinə və yaranmasına təsir edən risk faktorlarının analizi olmadan mümkün deyildir. Bütün bu problemlərin həlli ilə kliniki epidemiologiya elmi məşğul olur ki, onun məqsədi – kliniki...

Ətraflı oxu


İKİNCİLİ DEFORMASİYANIN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNƏ PARODONT XƏSTƏLİKLƏRİNİN TƏSİRİ

19-09-2022

Açar sözlər: diş sıralarının ikincili deformasiyaları, parodont xəstəlikləri. Xülasə Parodont xəstəliklərinin səbəbindən yaranan diş sıralarının ikincili deformasiyalarının növlərini təyin edilməsidir. Diş sıralarının xarakterini müəyyən edərək demək olar ki, uyğun olan deformasiyaların müxtəlif növləri və dişlərin yelpinc şəkilli  ayrılması ən çox yayılmışdır. Uyğun olanlardan dişlərin ...

Ətraflı oxu


COVID-19-A YOLUXMUŞ HAMİLƏLƏRDƏ AĞCİYƏR DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN RADİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

08-09-2022

Xülasə: Tədqiqat ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasında aparılmışdır. Tədqiqata 01.04.2020-01.08.2020 tarixlərdə RT-PCR testi pozitiv olan  COVID-19-a yoluxmuş və radioloji görüntülərdə pnevmoniya aşkarlanan 25 hamilənin və uyğun yaş qrupunda  hamilə olmayan qadınların döş qəfəsinin rentgenoqrafiya (DQR) və komputer tomoqrafiya(KT)  müayinələrinin nəticələri daxil edilmişdir.  Müəyyən edilmişdir ki,DQR...

Ətraflı oxu


TƏMƏNNASIZ QAN DONORLARI HEPATİT B VİRUSU İNFEKSİYASININ EPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

05-09-2022

РЕЗЮМЕ: Авторы изучили эпидемиологические особенности ВГВ-инфекции в контингенте безвозмездных доноров крови. Исследование проводилось на базе Ширванской Региональной ВИЧ-лаборатории Республиканского Центра по Борьбе со СПИД-а на базе Ширванской Центральной...

Ətraflı oxu


HAMILƏLİYİN BİRİNCİ TRİMESTRİNDƏ RETROXORİAL HEMATOMANIN YARANMASINDA KLİNİKİ LABORATOR GÖSTƏRİCİLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

01-09-2022

Açar  sözlər : hamiləlik, retroxorial  hematoma,laborator  göstəricilər. Giriş Müasir mamalığın ən aktual problemlərindən biri erkən reproduktiv itkidir. Reproduktivitki ilə hemostaz sistemində pozğunluqlar mama-ginekologların xüsusi diqqət nəzərindədir. Xorionun yaranma mərhələsində trombotik pozğunluqlar geniş aspektə müzakirə olunur [1,2,3].Xorionun patoloji inkişaf əlaməti retroxorial hematomanın...

Ətraflı oxu


METABOLİK SİNDROMUN HAMİLƏLİYİN GEDİŞİNƏ VƏ NƏTİCƏLƏRİNƏ TƏSİRİ.

17-07-2022

Açar sözlər: metabolik sindrom, hamiləlik, preeklampsiya, hamiləlik Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı metabolik sindromu XXI əsrin pandemiyası adlandırmışdır. XXI əsrin başlanğıc illərinin ədəbiyyat məlumatlarına görə dünya əhalisinin 20-25%  metabolik sindromdan (MS) əziyyət çəkirsə, 2025-ci ildə 300 miliyon insanda bu sindroma rast gəlinəcəyi proqnozlaşdırılır [1]. MS (X sindrom) hormonal və metabolik pozğunluqlar...

Ətraflı oxu


123...686970

Digər jurnal və qəzetlər