АZƏRBАYCАN ƏHАLİSİ АRАSINDА ƏSАS STOMАTOLOJİ XƏSTƏLİKLƏRİN EPİDEMİOLOJİ АSPEKTLƏRİ VƏ SƏMƏRƏLİ MÜАLİCƏ-PROFİLАKTİKА TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNİB HАZIRLАNMАSI

25-04-2009

Стоматологические заболевания занимают большой удельный вес среди общей заболеваемости человека. В основе этой проблемы лежит наличие данных по распространенности и интенсивности поражения основными стоматологическими заболеваниями населения. Изучение литературы...

Ətraflı oxu


ЭЛЕКТРОГАСТРОЭНТЕРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

22-04-2009

На сегодняшний день, наряду с традиционными методами диагностики двигатель-ных нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), важную роль играют различные методы регистрации биопотенциалов желудка, тонкой и толстой кишки (3, 4, 7, 8). Благодаря внедрению...

Ətraflı oxu


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВЫХ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ

21-04-2009

Пищевые токсикоинфекции в условиях стран с жарким климатом имеют высокую социально-экономическую значимость [2-3]. Она определяется наличием вспышечной заболеваемости с большим числом пострадавших, возможностью летальных исходов, практически обязательной наступлением...

Ətraflı oxu


SANATOR-KURORT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN XƏRCLƏRİNİN HƏCMİ VƏ STRUKTURUNUN MÜQAYİSƏSİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

17-04-2009

Экономическая оценка деятельности учреждений здравоохранения занимает особое место при выборе управленческих решений. С развитием рыночной экономики возрастает роль постоянного и комплексного анализа динамики как объема, так и структуры затрат медицинских...

Ətraflı oxu


PERİTONİT ZАMАNI İMMUN SİSTEMİN POZULMUŞ FUNKSİYАLАRINА VАZАPROSTАNIN TƏSİRİ

16-04-2009

     Ədəbiyyat məlumatlarından aydın olur ki, yayılmış peritonitlər zamanı inkişaf edən intoksikasiya orqanizmin müxtəlif orqan və sistemlərində ciddi morfofunksional pozğunluqlara səbəb olmaqla, poliorqan və polisistem çatmazlığına gətirib çıxarır (2,4,9,12,14). Peritonitin etiopatogenezi mürəkkəb proses olub, biri digəri ilə əlaqəli və biri digərlərindən yaranandır. Bu patologiyanın inkişafında immun sistemi də...

Ətraflı oxu


MÜXTƏLİF KONSTRUKSİYАLI PROTEZLƏRİN YАRАRLILIQ DƏRƏCƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

14-04-2009

Əhalinin stomatoloji yardıma olan ehtiyacı və müxtəlif növ protezlərlə təminatı haqqında məlumatlar heç də həmişə oların protezlərə olan tələbatını düzgün əks etdirmir. Belə ki, hazırlanmış protezlərin müəyyən hissəsi onlardan istifadə müddətinə, kliniki və texniki hazırlanma mərhələlərində buraxılan səhvlərə, ağız boşluğunda qalmış dişlərin vəziyyətinə, selikli qişanın protez materiallarına...

Ətraflı oxu


ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

11-04-2009

style="text-align: left;" align="center">В настоящее время в литературе описано множество причин возникновения ВЗП и одно из ведущих мест принадлежит воспалению. Большинство  исследователей объясняет развитие воспаление в тканях пародонта влиянием «зубной бляшки», инвазией...

Ətraflı oxu


BRONXIAL ASTMALI UŞAQLARDA LOKAL VƏ SISTEM IMMUNITETININ ƏSAS GÖSTƏRICILƏRININ KLINIKI-DIAGNOTIK ƏHƏMIYYƏTI

10-04-2009

Бронхиальная астма (БА) является одним из самых распространенных заболеваний детского возраста. Известно, что в основе патогенеза БА важное значение имеют иммунологические механизмы. В отличие от системных изменений, исследованию которых посвящено много работ,...

Ətraflı oxu


ENDOKRİN XƏSTƏLİKLƏRİ FONUNDA OCAQLI ALOPESİYALI XƏSTƏLƏRDƏ HORMONAL STATUS VƏ PSİXOEMOSİONAL VƏZİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

09-04-2009

style="text-align: justify;" align="center">Ocaqlı alopesiya xəstəliyi (alopesia areata) müasir dövrümüzün aktual mövzularından biri olub, qəflətən başın tüklü (qaş, kirpik, saqqal və s .nahiyələr də ola bilər) nahiyəsində tükdən məhrum olmuş ocaqların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə edilir. Bu xəstəlik ildən-ilə artması və müalicəyə çətin tabe olması ilə yanaşı, həmçinin kosmetoloji deffekt...

Ətraflı oxu


ARTERİAL HİPERTONİYALI XƏSTƏLƏRDƏ BÖYRƏK ZƏDƏLƏNMƏSİNİN AŞKAR EDİLMƏSİNDƏ MİKROALBUMİNURİYANIN ROLU

08-04-2009

Arterial hipertoniya (AH) ürək-damar sistemi xəstəlikləri arasında ən geniş yayılmış nozoloji vahid olmaqla ümumi popuyasiyanın 20-40%-də təsadüf olunur [2]. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) verdiyi məlumata görə orta inkişaf etmiş ölkələrdə hipertoniya xəstəliyindən baş verən ölüm səbəbləri başqa səbəblər arasında 8-ci yeri tutur və 2.5% təşkil edir [4]. Klinik farmakologiya sahəsində son...

Ətraflı oxu


123...67686970

Digər jurnal və qəzetlər