АNTİFOSFOLİPİD SİNDROMU ZАMАNI KOMBİNƏEDİLMİŞ VƏ ƏNƏNƏVİ MÜАLİCƏ NƏTİCƏLƏRİNİN MÜQАİSƏLİ АNАLİZİ.

17-03-2009

style="text-align: justify;">Praktik mamalığın qarşısında duran ən vacib problemlərdən biri vərdişi düşüklərdir (7,8,9,12,14,18,20). Vərdişi düşüklər mürəkkəb və çoxplanlı problemdir. Hamiləliyin iki və daha artıq qəfləti pozulması halları baş verdikdən sonra,  hamiləliyi itirmə riski 36-38% artır. VD- in əsas səbəblərindən biri АFS- dir (8,17,21). Аntifosfolipid sindromu- klinik- laborator simptomlar kompleksi olub,...

Ətraflı oxu


ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 1-го ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ

14-03-2009

Миома матки - это доброкачественная опухоль, развивающаяся в миометрии. Распространенность миомы матки колеблется в широких пределах. По данным зарубежных авторов средняя распространенность миомы матки составляет около 30% [1, 2]. Заболеваемость миомой матки повышается с...

Ətraflı oxu


ÇOXSAYLI BEYİN ŞİŞLƏRİNİN DİFFERENSİAL DİAQNOSTİKA VƏ CƏRRAHİ MÜDAXİLƏSİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ

13-03-2009

Стабильное внедрение в медицинскую практику достижений высокой технологии КТ и МРТ позволило, прежде всего, произвести революционный переворот в диагностике сложнейших заболеваний в человеческого организма. В частности, произошло оптимизация на гистологическом...

Ətraflı oxu


ƏMƏLİYYATDAN SONRAKI VENTRAL YIRTIQLARIN PROFİLAKTİKASI.

12-03-2009

Qarnın ön divarının əməliyyatdan sonrakı ventral (ƏSVY) yırtıqları geniş yayılmış xəstəliklərdən biri olub, ümumilikdə yırtıqların 20-22%-ni təşkil edir (4,10). Abdominal əməliyyatların sayının artması postoperasion ventral yırtıqların profilaktikası məsələsini aktual etmişdir (1). Bu məqsədlə postoperasion dövrdə əməliyyat yarasının irinləməsinin və eventrasiyanın qarşısını alan profilaktika tədbirlərindən, qarnın...

Ətraflı oxu


NАXÇIVАN ŞƏHƏR MƏKTƏB YАŞLI UŞАQLАRIN SOMАTOTİPLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİИ

11-03-2009

Son illər aparılan elmi araşdırmaların nəticələri göstərir ki, uşaq orqanizmində gedən proseslərin intensivliyini ayrı-ayrı fiziki inkişaf göstəriciləri deyil həmin parametrlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədar inkişaf etməsi əks etdirir. Bu nöqteyi-nəzərdən fiziki inkişaf parametrlərinə əsasən uşaq orqanizminin inteqral indeksi sayılan somatik tipinin təyin edilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır (3,5,6,11,12). Tədqiqatlar...

Ətraflı oxu


КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОГО И ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

11-03-2009

Бронхиальная астма (БА) является одним из самых распространенных заболеваний детского возраста. Известно, что в основе патогенеза БА важное значение имеют иммунологические механизмы. В отличие от системных изменений, исследованию которых посвящено много работ,...

Ətraflı oxu


GƏNC İLK DOĞAN QADINLARDA HAMİLƏLİYİN VƏ DOĞUŞLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

06-03-2009

Gənc qadınların hamiləlikləri hal-hazırda mamalıq və ginekologiyanın ciddi problemlərindəndir (2, 4, 11). Çünki gənc anaların və onların gələcək yenidoğulmuşlarının sağlamlıq problemləri nəinki gənc orqanizmin fizioloji yetişməməzliyi ilə, həm də adaptasiya mexanizmlərin qeyri-adekvatlığı ilə şərtlənir ki, bütün bunların hamısı hamiləliyin gedişinə, doğuş aktına və nəticə etibarı ilə yenidoğulmuşun vəziyyətinə pis...

Ətraflı oxu


ADƏTİ ERKƏN REPRODUKTİV DÜŞÜKLƏRİ OLAN QADINLARIN KLİNİK VƏ ANAMNESTİK XARAKTERİSTİKASI

07-05-2003

      Reproduktiv vəziyyət və doğum - həm hər bir fərdin, həm də ümumilikdə populyasiyanın sağlamlığının ən mühüm göstəriciləridir. Hamiləliyin özbaşına dayandırılmasının səbəbləri o qədər müxtəlifdir ki, indiyə qədər vahid təsnifatın yaradılması çətindir. Ər-arvad cütlüyünün müayinəsinin başlanması vaxtı və müayinənin həcmi məsələsi ədəbiyyatda geniş...

Ətraflı oxu


123...686970

Digər jurnal və qəzetlər