KƏSKİN PANKREATİTİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ OZONOTERAPİYANIN TƏTBİQİ

07-04-2009

style="text-align: justify;">Tədqiqatın aktuallığı.Son illər kəskin penkreatitə (KP) görə müalicə alan xəstələrin sayının davamlı artması  müşahidə olunur (1,2,3). Xəstəliyin diaqnostika və müalicəsində əldə edilmiş nailiyyətlərə baxmayaraq, hazırki dövrə qədər onun müalicə nəticələri qeyri- qənaətbəxş olaraq qalmaqdadır. Ümumi letallıq 2,6-9% olduğu halda, KP destruktiv formaları zamanı bu rəqəm 40-70%-...

Ətraflı oxu


РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ МЕТОДОМ ГЕМИКОЛИЭКТОМИИ И НАЛОЖЕНИЕМ АНАСТОМОЗА, ОТСРОЧЕННЫМ СПОСОБОМ

02-04-2009

style="text-align: justify;" align="center">Несмотря на все достижения науки и практической медицины ХХ века, лечение обтурационной непроходимости кишечника, по-прежнему представляет собой одну из сложнейших проблем современной хирургии (2,3,4). В настоящее время в неотложной хирургии, при...

Ətraflı oxu


DİABETİK PƏNCƏ SİNDROMU XƏSTƏLƏRİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİNƏ REFLEKTOR-SEQMENTAR BALNEO-FİZİOTERAPEVTİK MÜALİCƏVİ KOMPLEKSİNİN (RSBFMK) TƏSİRİ

01-04-2009

style="text-align: justify;">Ишемическая болезнь сердца на сегодняшний день является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности во всем мире. Однако одной только консервативной терапией не всегда удается получить нужный эффект. Для решения данной проблемы в 1967 г. хирургами...

Ətraflı oxu


ŞƏKƏRLİ DİABETLİ XƏSTƏLƏRDƏ ORTOPEDİK STOMATOLOJİ MÜALİCƏ

31-03-2009

Şəkərli diabet pankreasda insulinin lazımi qədər ifraz olunmaması və ya toxumaların insulinə həssaslığının azalması, həmçinin bu iki səbəbin kombinasiyasının nəticəsi olaraq hiperqlikemiyaya səbəb olan metabolik pozğunluqlar qrupudur. Son bir neçə onillik ərzində bütün dünyada şəkərli diabetli xəstələrin sayı 2,5 dəfə artmışdır və hal – hazırda 225 mln. nəfərə çatır. Ölkəmizdə isə bu xəstəlikdən...

Ətraflı oxu


BUD SÜMÜYÜ BOYNU SINIQLARINDA İNTERNAL FİKSASİYA GÜCÜNÜN ARTIRILMASI

28-03-2009

Bud sümüyü boynu sınıqları daha çox yaşlı nəsildə görülən və müalicəsində kifayət qədər müvəffəqiyyət əldə olunmamış bir xəstəlikdir. Bu sınıqlar bəşəriyyətin hal hazırda ən ciddi sosial-iqtisadi problemlərindən birini təşkil edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə yaşlı əhali getdikcə artmaqda və osteoparozun qabağının alınması üçün istifadə olunan dərmanlar da bu sınıqların...

Ətraflı oxu


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО СФЕРОЦИТОЗА И ХРОНИЧЕСКОЙ АУТОИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ У ДЕТЕЙ.

28-03-2009

Наследственный сфероцитоз (НС) и Хроническая идиопатическая тромбоцитопени-ческая пурпура (ИТП) у детей относится к заболеваниям, в диагностике и лечении которых используются междисциплинарные подходы (педиатр, гематолог, детский хирург, радиолог, врач-лаборант)....

Ətraflı oxu


HELİCOBАJTER PYLORİ İNFEKSİYАSINА АİLƏ DАXİLİ YOLUXMА RİSKİNİN ƏSАSLАNDIRILMАSI

27-03-2009

Аvropa ölkələrində fərdi və ijtimai gigiyenadan bilavasitə asılı olan Helicobajter pylori infeksiyasının yayılması 43%-ə çatır. Hal-hazırda dünyanın bir sıra ölkələrində bu infeksiyaya yoluxma kütləvi xarakter daşıyır. Ona görə də bütün ölkələrdə Helijobajter pylori infeksiyasının yayılması, risk amilləri dərindən öyrənilir, onun həzm sistemi xəstəliklərində rolu qiymətləndirilir və profilaktikası...

Ətraflı oxu


TRANSGLOTTIK OLARAQ YAYILMIŞ QIRTLAQ XƏRÇƏNGİNDƏ BOYUN DİSEKSİYASI VƏ RADYOTERAPİYANIN MÜALİCƏVİ ƏHƏMİYYƏTİ

26-03-2009

Tibbi texnikanın sürətli inkişafı hər nə qədər qırtlaq xərçəngi xəstələrində erkən diaqnoza imkan versə də, xəstəliyin özünəməxsus yayılım sürəti və agressif xarakteri hələ də bu mövzuda görüləcək cox iş olduğunun xəbərçisidir. Belə ki, transglottik olaraq yayılan qırtlaq xərçəngində sadəcə tutulan organı müalicə etmək yetərli olmamaqda, boyun diseksiyası və radyoterapiyadan da...

Ətraflı oxu


METABOLİK SİNDROMLU XƏSTƏLƏRDƏ AĞRISIZ İŞEMİYANIN AŞKAR OLUNMASI VƏ BİSOPROLOLLA MÜALİCƏNİN EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.

24-03-2009

style="text-align: left;" align="center">Miokardın lal işemiyası (MLİ) ürək əzələsinin tranzitor, qısamüddətli işemiya epizodlarıdır ki, bu zaman miokardın metabolizmində, yığılma funksiyasında və elektrik aktivliyində dəyişiklik baş verir. Obyektiv olaraq bəzi instrumental müayinə metodları, məsələn, elektrokardioqrammanın Xolter üsulu ilə sutkalıq monitorlanması, tredmil yüklənmə testi, miokardın perfuziya pozğunluğunu aşkara...

Ətraflı oxu


BÖYRƏKLƏRİN KƏSKİN SİDİK TURŞUSU BLOKАDАSININ MÜАLİCƏ TƏCRÜBƏSİ

17-03-2009

style="text-align: justify;" align="center">     Sidikdaşı xəstəliyinin müalijəsi urologiyanın müasir problemlərindən biridir. Urat nefrolitiazı sidikdaşı xəstəliyinin bir növüdür. Bu xəstəliyin rast gəlmə tezliyi keçən əsrin ortalarında 5-10%, müasir dövrdə isə 20-30 % təşkil edir. Urat nefrolitiazlı xəstəliklərin artma tezliyi bir sıra etioloci faktorlar ilə, o jümlədən urbanizasiya faktoru ilə izah...

Ətraflı oxu


123...686970

Digər jurnal və qəzetlər