BEYİNDAXİLİ QANAXMA İLƏ MÜŞAYİƏT OLUNAN İMMUN TROMBOSİTOPENİYANIN GEDİŞİ

19-04-2022

İmmun trombositopeniya (İTP) periferik qanda trombositlərin miqdarının azalması və qanaxmaya meyilliyin yaranması ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir (1,2). Xəstəliyin kökündə immun faktor dayanır, belə ki normal yaranmış trombositlər periferik qana keçdikdən sonra onlara qarşı yönələn autoantitellərlə qarşılaşır və qısa vaxtda bu qarşıdurmanın qurbanına çevrilirlər. Normada trombositlərin yaşama dövrü 8 – 10...

Ətraflı oxu


РЕДКИЕ (ОРФАННЫЕ) ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

15-04-2022

Впервые термин «орфанные болезни» (редкие заболевания, «болезни-сироты») появился в  1963 г. в США при принятии закона об орфанных  болезнях. В большинстве случаев редкие заболевания – это хронические болезни, требующие сложного и дорогостоящего лечения....

Ətraflı oxu


ARTERİAL HİPERTENZİYANIN İDARƏ OLUNMASI (ESC 2018)

11-04-2022

Təqdim olunmuş məqalədə Avropa Kardioloqlar Cəmiyyətinin arterial hipertenziyanın idarə olunmasına dair tövsiyələrin əsas müddəaları əks etdirilmişdir. Açar sözlər: arterial hipertenziya, diaqnostika, müalicə alqoritmi Giriş Arterial hipertenziya (AH) – ürək-damar xəstəliklərinin (ÜDX) əhəmiyyətli risk amili olmaqla yanaşı bütün dünyada ən çox ölümlə assosiasiya olunan bir...

Ətraflı oxu


YENIDOĞULMUŞLARDA DAKRİOSİSTİTİN ETİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

04-04-2022

Кючевые слова: дакриоцистит новорожденных, инфекции, микрофлора коньюктивы глаза Açar sözlər: neonatal dakriosistit, infeksiyalar, göz konyunktivasının  mikroflorası Key words: neonatal dacryocystitis, infections, microflora of the conjunctiva of the   eye РЕЗЮМЕ:Цель исследования является проанализировать...

Ətraflı oxu


QAN DÖVRANI SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN PROFİLAKTİKASINDA QİDALANMA DAVRANIŞININ ROLU HAQQINDA

04-04-2022

Açar sözlər: qidalanma, qidalanma davranışı,  qan dövranı sistemi xəstəlikləri, risk faktorları,  qan dövranı sistemi xəstəliklərinin profilaktikası. Keywords: nutration, nutration behaivor, diseases of circulatory system,  risk factors, prophylaxis diseases of circulatory system. Qan dövranı sistemi xəstəlikləri dünya miqyasında ən geniş yayılmış patologiyalardan biridir. Bu xəstəliklərin əmək qabiliyyətli yaş...

Ətraflı oxu


ЧАСТОТА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ (ВПР) В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (С/М) РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (РД)

04-04-2022

...

Ətraflı oxu


MƏKTƏBYAŞLI UŞAQLARDA MƏDƏ-BAĞIRSAQ TRAKTININ LYAMBLİOZ ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ

03-04-2022

Xülasə:Lyamblioz (Gardia lamblia) uşaq yaşının ən geniş yayılmış protozoy infeksiyalarından biridir.Tədqiqatın məqsədi Lamblia intestinalisinvaziyası ilə yoluxmuş məktəbyaşlı uşaqlarda mədə-bağırsaq traktının parazitar zədələnmələrini təhlil etmək olmuşdur.Bu məqsədləlyambliya invaziyası ilə 6 yaşdan 16 yaşa qədər 41məktəbyaşlı uşaq müayinəyə cəlb olnmuşdurki, USM-də 68%uşaqda mədə-bağırsaq  traktının müxtəlif...

Ətraflı oxu


HƏDDİNDƏN ARTIQ HAMİLƏLİK QUSMASI İLƏ QALXANABƏNZƏR VƏZİN DİSFUNKSİYASI ARASINDAKI QARŞILIQLI ƏLAQƏ

11-03-2022

Xülasə: Məqalədə Hiperemezis Gravidarum - həddindən artıq hamiləlik qusması, yayılması, etiologiya, patogenez, klinika, diaqnostika və differensial diaqnostika, müalicə prinsipləri, eləcə də xəstəliyin qalxanabənzər vəzin disfunksiyası ilə arasındakı əlaqəsi haqqında məlumatlar verilir. HCG – in Qalxanabənzər vəzə stimullaşdırıcı təsiri və nəticədə yaranan tranzitor hipertiroidizmə diqqət çəkilir. Tranzitor hipertiroidizmlə...

Ətraflı oxu


UŞAQLAR ARASINDA DİAREYANIN YAYILMASI VƏ ONUN PROFİLAKTİKASI

10-03-2022

Müasir dövrümüzdə səhiyyənin inkişafı yüksək səviyyədə olsa da, diareyalar 5 yaşa qədər olan körpə və uşaqlar arasında ölümə səbəb olan hal kimi dəyərləndirilir. Belə ki, müvafiq yaş intervalına daxil olan uşaq yaşlı əhalinin hər 5 nəfərindən 1-nin ölüm səbəbi diareyyadır. Bu onu göstərir ki, hər il 1,5 milyon uşaq diareyadan dünyasını dəyişir. Bu göstərici dünya üzrə...

Ətraflı oxu


BƏDXASSƏLİ ŞİŞLƏRIN MÜALİCƏSİNDƏ PD-1/PD-L1 BLOKADASININ PERSPEKTİVLƏRİ

28-02-2022

Xülasə: Müasir dövrdə bədxassəli şişlərin diaqnostikasında və müalicəsində yeni molekulyar-genetik hədəflərin araşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. İmmun nəzarət nöqtələrindən olan PD-1/PD-L1yolunun requlyasiyası bu sırada ən perspektivli istiqamətlərdəndir. Bu məqalədə gələcək tədqiqatlara istiqamət vermək məqsədi ilə PD-1/PD-L1 mexanizmi, rolu və bədxassəli şişlərin müalicəsində PD-1/PD-L1...

Ətraflı oxu


1234...686970

Digər jurnal və qəzetlər