UŞAQLARDA BRONXİAL ASTMANIN FORMALAŞMASININ PATOFİZİOLOJİ PROSESLƏRİ

14-06-2022

Açar sözlər:astma,uşaqlar,patogenez Bronxial astma  qlobal tibbi-sosial problem təşkil edir ki, bu da  onun ağır formalarının formalaşması mexanizmlərinin  gələcəkdə öyrənilməsi və  xəstəliyin gedişi üzərində nəzarətin  aparılması metodlarının axtarılması zərurətini yaradır.  Bronxial astmanın patogenezinin həlqələrinə ekzogen və endogen amillərin təsiri aktiv şəkildə tədqiq edilir [1,2,3]....

Ətraflı oxu


"POLKORTOLON" TABLETİNİN YÜKSƏK EFFEKTLİ MAYE XROMATOQRAFİYA İLƏ KEYFİYYƏTİNİN TƏYİNİ

07-06-2022

v>Açar sözlər: “Polkortolon” tableti, triamsinolon, yüksək effektli maye xromatoqrafiya. Xülasə. Dərman preparatlarının keyfiyyətinə nəzarəti həyata  keçirtmək üçün müasir analiz üsullarının işlənilib hazırlanması, eləcə də istifadə olunan üsulların daha da təkmilləşdirilməsi əczaçılıq kimyası elminin qarşısında duran vəzifələrindən biridir. Bunun üçün...

Ətraflı oxu


İMPLANTÜSTÜ PROTEZ KONSTRUKSİYASININ YÜKLƏNMƏSİ ZAMANI İMPLANTATLAR ƏTRAFINDA QEYDƏ ALINAN SPONGİOZ GENİŞLƏNMƏ STRESİ

07-06-2022

Açar sözlər: implant, stress, sonlu elementlər üsulu, spongioz genişlənmə Ключевые слова: имплантат, стресс, метод конечных элементов, спонгиозное расширение. Key words: implant, stress, finite element method, cancellous expansion İmplantın birincili stabilliyi dedikdə implantın uzununa və ya istiqamətdə yüklənməyə qarşı davamiyyəti nəzərdə tutulur. İlkin stabillik zamanı...

Ətraflı oxu


QICIQLANAN BAĞIRSAQ SİNDROMUNUN MÜALİCƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİQICIQLANAN BAĞIRSAQ SİNDROMUNUN MÜALİCƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

28-05-2022

Müasir təsəvvürlərə görə Qıcıqlanan bağırsaq sindromu (QBS) mədə-bağırsaq traktının funksional pozğunluğu olub, defekasiyanın sayının və ya nəcisin konsistensiyasının dəyişməsi ilə özünü büruzə verən qarında periodik ağrılarla müşayiət olunur. QBS müşahidə olunan xəstələrdə bağırsaq funksiyasının pozulması, bir qayda olaraq qarnın köpməsi və çoxlu qazın xaric olması ilə müşayiət...

Ətraflı oxu


КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ, СОВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

25-05-2022

Xülasə: Tədqiqata kəskin övrə diaqnozu ilə müraciət edən 70 uşaq daxil edilmişdir və sitokinlərlə bağırsaq mikrobiotları arasında qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsi əsas məqsəd təşkil edir . Beləliklə , kəskin övrə zamanı TNF - β , IL – 17 yaranmış allergik iltihabi prosesin əsas diaqnostik markerləri sayılaraq , bağırsaq mikrobiotları  (Lactobacillus və Bifidobacterium ) ilə sıx əlaqədədir ....

Ətraflı oxu


KƏSKİN MEDİKAMENTOZ ZƏHƏRLƏNMƏLƏR ZAMANI TÜPÜRCƏK GÖSTƏRİCİLƏRİN ROLU VƏ LOKAL İMMUNİTETİN VƏZİYYƏTİ

19-05-2022

Açar sözlər: ağız boşluğu selikli qişası, kəskin medikamentoz zəhərlənmə, stimulə edilmiş autoleykositlər. X Ü L A S Ə Məqalə kəskin medikamentoz zəhərlənmələr zamanı ağız boşluğunun lokal immunitetinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Tüpürcəkdə İL-1β, İl-2, γ-İFN və DİK-n (Dövriyyədə olan İmmun Kompleksi) səviyyəsi müalicə dinamikasında tədqiq edilmişdir. Sübut olunmuşdur ki, stimulə...

Ətraflı oxu


СИМУЛЬТАТИВНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

19-05-2022

Ключевые слова: Симультативные хирургические вмешательства, научный обзор.        Комбинированные хирургические вмешательства выполняются на фоне сочетанных заболеваний, одномоментно: на двух или более органах. В современных литературных источниках...

Ətraflı oxu


ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА, МЕДИ И ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА В ПЛАЗМЕ БОЛЬНЫХ β -ТАЛАССЕМИЕЙ

16-05-2022

Впервые термин «орфанные болезни» (редкие заболевания, «болезни-сироты») появился в  1963 г. в США при принятии закона об орфанных  болезнях. В большинстве случаев редкие заболевания – это хронические болезни, требующие сложного и дорогостоящего лечения....

Ətraflı oxu


ORQANİZMİN ANTİOKSİDANT MÜHAFİZƏ SİSTEMİNİN HİPOKSİYALARIN ARADAN QALDIRILMASINDA ROLU.

11-05-2022

XXİ-ci əsrin ikinci onilliyinin sonu və üçüncü onilliyinin başlanğıcında bütün dünyada kovid 19 pandemiyasının vüsət alması, ekologiyanın həddindən artıq çirklənməsi, meşə yanğınları, dünyada, o cümlədən Rusiya Federasiyası ilə Ukrayna  Respublikası arasında olan müharibə, çoxlu sayda insan ölümü, şəhərlərin dağıdılması kimi aqressiv faktorların  insan...

Ətraflı oxu


ARTERİAL HİPERTENZİYA FONUNDA İNKİŞAF ETMİŞ XRONİK ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI OLAN XƏSTƏLƏRİN VALSARTAN VƏ BİSOPROLOLLA KOMBİNƏ OLNMUŞ MÜALİCƏSİ ZAMANI ENDOTELİAL DİSFUNKSİYANIN KORREKSİYASI

27-04-2022

align="center">  Müasir dövrdə  xronik ürək çatışmazlığı (XÜÇ) inkişaf etmiş ölkələrdə epidemiyaya çevrilmidir və təcili tibbi sosial problemlərdən biri kimi gündəmdə dayanır. XÜÇ-ün yaranmasında ən çox səbəb olaraq arterial hipertenziya (AH) dayanır. Arterial hipertenziyanın inkişafında endotelial disfunksiyanın böyük rolu vardır. Endotelial hüceyrələr...

Ətraflı oxu


123...686970

Digər jurnal və qəzetlər