К 90- летию ОРГАНИЗАЦИИ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ !!! АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (история кафедры, окончание)

18-05-2009

style="text-align: left;" align="center">           Махбуба Абдул Керим кызы Махмудбекова (1902-1976) родилась в г. Шуше, в семье Керим бека Мехмандарова, земского и городского врача окончившего Петербургский университет, который заведывал Шушинский городской больницей в течении 50...

Ətraflı oxu


ЗНАЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДОРОДОВОГО ИЗЛИТИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

18-05-2009

Среди проблем современного акушерства одно из ведущих мест занимает такое осложнение родов, как несвоевременное излитие околоплодных вод. Согласно данным литературы распространенность несвоевременного излития околоплодных вод составляет от 3 до 19% [2, 5, 6,...

Ətraflı oxu


PENSİYАÇILАRIN PENSİON TƏMİNАTIN NÖVLƏRİNƏ GÖRƏ STRUKTURUNUN REQİONАL XÜSUSİYYƏTLƏRİ

16-05-2009

Müasir səhiyyənin ildən ilə ağırlaşan problemlərindən biri pensiyaçıların tibbi – sosial təminatı hesab olunur [1,2,3,5,6]. Problemi ağırlaşdıran şərtlərdən biri pensiyaçılar arasında xəstəliklərin geniş yayılmasıdır. Bu baxımdan bağlı sağlamlığı ilə bağlı pension təminatı olan şəxslərin xüsusi çəkisi daha önəmlidir. Ədəbiyyatda əlilliyin tibbi – sosial aspektləri geniş şərh olunsa da,...

Ətraflı oxu


ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА КАК ПУТЬ К ОПТИМИЗАЦИИ ФАРМАКОТЕРАПИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

15-05-2009

Что такое персонализированная медицина по отношению к применению лекарственных средств? Нередко когда практикующим врачам задаешь такой вопрос, они отвечает вопросом: «А какая же медицина была до этого?». И действительно, врачи индивидуально выбирает дозы...

Ətraflı oxu


ŞƏKƏRLİ DIABETİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ PİY HEPATOZUNUN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ HEPTRALIN TƏTBİQİ

15-05-2009

2-ci tip şəkərli diabet (ŞD) bir çöx hallarda qaraciyərin piy distrofiyasının – piy hepatozunun (PH) inkişaf etməsinə gətirib çıxarır. PH patogenezində lipidlərin peroksid oksidləşməsinin aktivləşməsi prosesləri, qaraciyərdə sərbəst yağ turşularının miqdarının artması, dislipidemiya, xroniki hiperqlikemiya, dərman vasitələri əhəmiyyətli rol oynayır [1, 2, 5, 6]. PH qaraciyərin sirrozuna, portal hipertenziyaya və qaraciyər...

Ətraflı oxu


AĞIL ZƏİFLİYİ OLAN QIZLARDA CİNSİ İNKİŞAFIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

14-05-2009

Cinsi inkişaf dövrü qadın orqanizminin qurulması və inkişafı üçün mühüm dövrdür. Bu dövrün gedişinin əsasını fiziki inkişaf daxil olmaqla II-li cinsi əlamətlərin və menstrual funksiyanın formalaşması təşkil edir. Hamiləliyin gedişatının xüsusiyyətləri, o cümlədən dölə təsir edən pataloji amillərin, irsi meylli xəstəliklərin, xroniki xəstəliklərin olması və onların kəskinləşmə...

Ətraflı oxu


ОРГАНОСБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

13-05-2009

Введение: На опухоли проксимального отдела плечевой кости приходится относительно небольшая доля в структуре всех первичных опухолей костей, но в связи с локализацией процесса и вытекающими отсюда методами сберегательно-восстановительного лечения и получаемыми при...

Ətraflı oxu


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ II КЛАССА ГЛАВНОГО КОМПЛЕКСА ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ

08-05-2009

style="text-align: justify;">На связь антигенов главного комплекса гистосовместимости (HLA) и репродуктивные проблемы было обращено внимание исследователей ещё в 80-е годы прошлого столетия [3,4]. Целый ряд работ был посвящен изучению совпадений по HLA-антигенам среди пар с необъяснимым...

Ətraflı oxu


ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

05-05-2009

style="text-align: justify;">Рак прямой кишки занимает 3-тье место среди опухолей желудочно-кишечного тракта, составляет 45% среди опухолей кишечника, 4-6% в структуре злокачественных новообразований всех локализаций [2,3]. Во всем мире, особенно в странах с развитой промышленностью, в...

Ətraflı oxu


HАMİLƏ QАDINLАRDА QАRАJİYƏRİN VƏ DАLАĞIN ZƏDƏLƏNMƏSİNDƏ HERPESVİRUS İNFEKSİYАLАRININ ROLUNUN ÖYRƏNİLMƏSİ

03-05-2009

Одной из самых распространенных вирусных инфекций человека является простой герпес, представляющий собой серьезную медико-социальную проблему (6, 7) Роль герпесвирусной инфекции в поражении печени в настоящее время недостаточно ясна. По некоторым публикациям сочетания...

Ətraflı oxu


123...6667686970

Digər jurnal və qəzetlər