EKZOGEN ALLERGİK VƏ İDİOPATİK FİBROZLU ALVEOLİTLƏRİN DİAQNOSTİKASIN MÜASİR YANAŞMA.

07-03-2011

align="center">  В настоящее время наблюдается рост распространенности экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА) и идиопатического фиброзирующего альвеолита (ИФА) [1,2,7,8]. Возможно это связано с развитием отраслей промышленности и сельского хозяйства, где человек...

Ətraflı oxu


XRONİKİ BÖYRƏK ÇATMAMAZLIĞININ TERMİNAL MƏRHƏLƏYƏ KEÇİDİNİN YAŞLA BAĞLI NİSBİ RİSKİ

24-02-2011

Müasir səhiyyə sisteminin resurs məsrəfinin böyük qismi xro-niki böyrək çatmamazlığının terminal mərhələyə keçidi ilə bağlı hesab edilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin hər 1 milyon nəfərinə 280-dan çox xəstə qeydə alınmışdır, hər il orta hesabla xəstələrin sayı 7-9%  çoxalır. Orta hesabla bir hemodializ seansı 220 ABŞ dol-larına başa gəlir [2,3,4,5,8-11]. Dünyada orta hesabla dializ...

Ətraflı oxu


СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИHФИЦИРОВАHИЯ ВИРУСАМИ ГЕПАТИТОВ В И С СРЕДИ ЖИВУЩИХ В АЗЕРБАЙДЖАHЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ HЕКОТОРЫХ ГРУПП С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПАРЕHТЕРАЛЬHОГО ИHФИЦИРОВАHИЯ ЭТИМИ ВИРУСАМИ

22-02-2011

Как известно, одной из существенных эпидемиологических особенностей инфекций, вызванных виpусом гепатита В (ВГВ) и виpусом гепатита С (ВГВ) является то, что эти виpусы наиболее часто инфициpуют лиц, относящихся к нескольким, одним и тем же и сходным по составу,...

Ətraflı oxu


ESSENSİAL HİPERTONİYALI XƏSTƏLƏRDƏ EPROSARTANIN ARTERİAL TƏZYİQİN SUTKALIQ PROFİLİNƏ, ÜRƏYİN STRUKTUR-FUNKSİONAL VƏZİYYƏTİNƏ VƏ ÜRƏK RİTMİNİN VARİABELLİYİNƏ TƏSİRİ

08-02-2011

  Эссенциальная гипертония (ЭГ) является одной из наиболее важных медицинских и социальных проблем не только в Азербайджане, но и во всем мире в силу широкого распространения и возможных осложнений. Исследования последних лет свидетельствуют о наличии достоверной...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA XRONİKİ QƏBZLİKLƏRİN ETİOLOGİYA VƏ PATOGENEZİNƏ DAİR

14-01-2011

      Müasir dövrdə koloproktologiya elminin inkişaf etməsi və bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə olunmasına baxmayaraq, müxtəlif yaş dövrlərində xroniki qəbzliyin etiologiya və patogenezi barədə elmi təsəvvürlər olduqca müxtəlifdir (2, 9, 26, 31, 41).      S.N.Novruzova (1988) görə mexaniki maneə olmadan motor-evakuator funksiyanın pozulması hesabına bağırsaq möhtəviyyatının yoğun...

Ətraflı oxu


О ВОПРОСАХ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОСТНЫХ САРКОМ

05-01-2011

      В современной онкоортопедии эндопротезирование является основным методом выбора органосохраняющего лечения опухолей костей. Судя по данным литературы, оно позволяет улучшить качество жизни онкологических больных и не ухудшает прогноз заболевания [1, 2, 15, 23,...

Ətraflı oxu


REPRODUKTİV TEXNOLOQİYA VASİTƏSİ İLƏ BAŞ VERMİŞ HAMİLƏLİKLƏRİN NƏTİCƏLƏRİ

15-04-2010

style="text-align: left;" align="center">     Ekstrakorporal mayalanma zamanı çoxdöllülük, özbaşına düşüklər, anomaliyalar, çift qan dövranının çatışmazlığı əlamətləri, müxtəlif ağırlıqlı hamiləlik hestozlarının müşahidə edilməsi metodun effektivliyinin artırılması istiqamətində yeni müalicə tədbirlərinin daxil edilməsini zəruri edir [8,9]. Son vaxtlar bu cür...

Ətraflı oxu


ХРОНИЧЕСКАЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ.

03-11-2009

Атеросклеротическое поражение сосудов, кровоснабжающие органы пищеварения и развивающиеся при этом клинические проявления поражений желудка, поджелудочной железы, печени и кишечника недостаточно известны гастроэнтерологам, несмотря на то, что в 75,5% случаев, по данным...

Ətraflı oxu


СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО IIIА СТАДИИ

26-05-2009

Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) органов грудной клетки во всём мире достаточно высок и наблюдается устойчивая тенденция роста. По общемировым показателям в структуре заболеваемости ЗН больных рака легкого (РЛ) занимает первое место у...

Ətraflı oxu


АĞIZ BOŞLUĞU SELIKLI QIŞASINDA LEYKOPLAKIYANIN KLINIKO-MORFOLOJI XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ MÜALICƏ PRINSIPLƏRI

20-05-2009

Müasir stomatologiyanın qarşısında duran vacib məsələlərdən biri ağız boşluğu selikli qişası (АBSQ) xəstəliklərinin diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsidir (2). АBSQ xəstəliklərinin həddən artıq sayda klinik təzahürlərə malik olması, əhali arasında geniş yayılması, bəzilərinin uzun müddətli müalicə olunması və ağır proqnozluluğu onu tibbi-sosial problemə çevrilmişdir (4). Son 20 il ərzində АBSQ...

Ətraflı oxu


123...656667686970

Digər jurnal və qəzetlər