KƏSKİN RİNOSİNUSİTLƏR ZAMANI ƏNG CİBLƏRİNİN MÖHTƏVİYYATININ SİTOLOJİ, SİTOKİMYƏVİ VƏ İMMUNSİTOKİMYƏVİ XÜSUSİYƏTLƏRİ

17-05-2011

class="Style3">     Burun ətrafı ciblərin  iltihabi xəstəlikləri otorinolarinqoloji xəstəliklərin strukturunda 2-ci yeri tutur (1,2). Adı gedən xəstəlikləri mənşəyinə görə polietioloji olsa da, onların əmələ gəlməsinin əsasını orqanizmin allergizasiyası, infeksion allergik iltihab və autoimmun pozğunluqlar təşkil edir. Bu da xəstəliyin uzun müddət davam etməsinə və residivləşməsinə səbəb olur (1-4).    Burun...

Ətraflı oxu


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПОЧЕЧНОКАМЕННОЙ (ПКБ) БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФРОЛИТОТОМИИ (НЛТ)

24-04-2011

Актуальность темы. Среди урологических заболеваний, одно из ведущих мест по распространенности, тяжести клинических проявлений и последствиям занимает мочекаменная болезнь (МКБ). Эта патология встречается во всем мире не менее чем у 1-3% населения [5,6,12]. Больные МКБ...

Ətraflı oxu


YEMƏK BORUSUNUN BƏD XASSƏLİ DARALMALARINDA ENDOPROTEZİN QOYULMASI

24-04-2011

Mədə-bağırsaq sisteminin xəstəliklərində rast gəlinən və cərrahi müdaxiləyə səbəb olan fəsadlardan biri də həzm kanalının stikturalarıdır. Belə xəstələrdə qidanın passajının bərpası tibbidə həmişə aktual problemlərdən olmuşdur. Cərrahi üsüllarla yanaşı, belə xəstələrdə endoprotezlərin tədbiqi diqqət çəkir.İlk endoprotezin qoyulmasından 126 ildən çox keçməsinə baxmayaraq yalniz termoplastik...

Ətraflı oxu


ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИНДИКАЦИИ АНТИТЕЛ К TREPONEMA PALLIDUM

24-04-2011

      Инфекционные заболевания, передающиеся от человека к человеку преимущественно половым путем (ИППП), широко распространены. Эти заболевания характеризуются высокой контагиозностью, сравнительно быстрым распространением, высокой склонностью к хронизации,...

Ətraflı oxu


XRONİKİ AĞCİYƏR ÜRƏYİ İLƏ FƏSADLAŞMIŞ FİBROZ – KAVERNOZ VƏRƏMLI XƏSTƏLƏRİN KOMPLEKS MÜALICƏSİNDƏ KLEKSANIN İSTİFADƏSİ

21-04-2011

style="text-align: left;" align="center">     Среди непосредственных причин смерти больных туберкулезом легких легочно-сердечная недостаточность занимает существенное место (2,8). Наиболее частым осложнением со стороны сердечно-сосудистой системы при туберкулезе легких остается...

Ətraflı oxu


BAĞIRSAQDAXİLİ TƏZYİQİN ÖLÇÜLMƏSİ YOLU İLƏ YOĞUN BAĞIRSAĞIN JƏRRAHİ ƏMƏLİYYATA HAZIRLANMA KEYFİYYƏTİNİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

20-04-2011

      Yoğun bağırsaq (YB) üzərində aparılan cərrahi əməliyyatların nəticələri bağırsağın əməliyyata hazırlanma keyfiyyətindən asılıdır. Amerika kolorektal cərrahlar cəmiyyətinin verdiyi məlumatlara görə YB rezeksiyasından sonra irinli ağırlaşmalar 6–25 % ola bilər. Bu zaman obliqat anaerob və aerob mikrobların nisbəti 500:1 olur, və götürülmüş punktantlardan daha çox Bakteroides fraqilis,...

Ətraflı oxu


YENİDOĞULANLAR ARASINDA RAST GƏLƏN XƏSTƏLİKLƏRİN MÜQAİSƏLİ XARAKTERİSTİKASI (2008-2010-ci illər).

15-04-2011

style="text-align: left;" align="center">Perinatal patologiyalar müasir pediatriyanın aktual problemlərindən biridir. Müxtəlif ölkələrin statistik məlumatlarına görə uşaq ölümü strukturunda yenidoğulanların xəstəlikləri başlıca yer tutur. Ölkəmizdə dölün antenatal mühafizəsinə, yenidoğulanların xəstəlikilərin profilaktikasına, xəstə və vaxtından əvvəl doğulanlan uşaqların tibbi xidmətinin keyfiyyətinin...

Ətraflı oxu


AŞAĞI ƏTRAFLARIN OBLİTERASİYAEDİJİ TROMBANQİTİ KRİTİK İŞEMİYA İLƏ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ İMMUNOLOCİ VƏ İLTİHABİ PROTEİNLƏR

22-03-2011

  Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении критической ишемии нижних конечностей (КИНК) при ОТ патогенетические механизмы, лежащие в основе данного заболевания, расшифрованы не полностью. Проведенные рядом авторов (1, 2) исследования позволили...

Ətraflı oxu


YEMƏK BORUSUNUN BƏD XASSƏLİ DARALMALARINDA ENDOPROTEZİN QOYULMASI.

17-03-2011

      Mədə-bağırsaq sisteminin xəstəliklərində rast gəlinən və cərrahi müdaxiləyə səbəb olan fəsadlardan biri də həzm kanalının stikturalarıdır. Belə xəstələrdə qidanın passajının bərpası tibbidə həmişə aktual problemlərdən olmuşdur. Cərrahi üsüllarla yanaşı, belə xəstələrdə endoprotezlərin tədbiqi  diqqət çəkir.İlk endoprotezin qoyulmasından 126 ildən çox keçməsinə baxmayaraq yalniz...

Ətraflı oxu


Β- TALASEMİYA- PROBLEMƏ MÜASİR BAXIŞ

14-03-2011

Talasemiya ilk dəfə Detroitli bir uşaq həkimi olan Thomas Cooley tərəfindən 1925-ci ildə ağır anemiya, dalaq böyüməsi, böyümə geriliyi və sümük deformasiyası kimi bənzər əlamətləri olan uşaqlarda ayrı bir xəstəlik olaraq təsnif edilmişdir (1). Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatlarına görə dünyada talasemiya və anormal hemoqlobin daşıyıcı sıxlığı 5.1%’dir və təxminən 269 milion daşıyıcı...

Ətraflı oxu


123...646566...686970

Digər jurnal və qəzetlər