AHIL VƏ QOCA YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ ŞƏKƏRLİ DİABETİN VƏ HİPOTİREOZUN GEDİŞİ VƏ MÜALİCƏSİ HAQQINDA MÜASİR MÜLAHİZƏLƏR

03-12-2022


Müəlliflər:
С.Н. Алиметов
Ш.С. Ибрагимова
Х.И. Гурбанова
С.Р. Мурадова
А.Г. Мустафаева

Digər jurnal və qəzetlər