Qalib Qarayev

Telefon: (050) 216-63-55 E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

AĞIR METALLARIN CANLI ORQANİZMƏ TƏSİRİ

18-10-2017

Müasir dövrdə elmin və texnikanın xüsusilə sənayenin müxtəlif sahələrinin sürətli inkişafı insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqla yanaşı ətraf mühitin müxtəlif tullantılarla çirklənməsinə səbəb olur. Torpağa, suya və havaya daxil olan fiziki və kimyəvi hissəciklər biosferdə kimyəvi tarazlığın pozulmasına, atmosferdə enerjinin paylanmasına, assimilyasiya və dissimilyasiya proseslərini-nm gedişinə,...

Ətraflı oxu


TOKSİKİ STRESS VƏ ONUN PATOGENEZİNƏ MÜASİR BAXIŞLAR

13-12-2017

İnsanın həyat tərzinin inkişaf tempi və ətraf mühitin stressogen səviyyəsinin artması,or qanizmin adaptiv funksiyasında əlaqələrin dəyişməsinə vəmüxtəlif növ kənarlaşmalara səbəb olur.Ona görə dəxarici mühitin texnogen amillərinin təsirindən homeostazda baş verən dəyişikliklərin patogenezinə yönəlmiş tədqiqatların aparılması daha vacibdir. Orqanizmin stressə dözümlülüyü onun sinir sisteminin...

Ətraflı oxu


12

Digər jurnal və qəzetlər